Klimaat

Klimaat

Klimaatverandering is wereldwijd één van de grootste bedreigingen van deze tijd. Dit vraagt om actie en daarom werken wij aan het verminderen van onze klimaatimpact. In 2020 hebben we een belangrijke stap gezet en ons gecommitteerd aan het ‘Science Based Targets initiative’. Door deel te nemen aan dit initiatief hebben we toegezegd wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen te stellen om onze CO2-uitstoot in lijn te brengen met de afspraken uit het Parijsakkoord van 2015. Het gaat hierbij om de uitstoot van onze eigen organisatie én in onze keten.
 
Onze klimaatstrategie is opgebouwd uit drie pilaren:
 
1) We analyseren onze klimaat footprint.
 
Door het jaarlijks maken van footprint analyses leggen we alle uitstoot van broeikasgassen vast die zich voordoen in onze hele waardeketen.

2) We definiëren onze klimaatdoelstellingen
 
We hebben onszelf een doel gesteld van 1,5°C voor onze Scope 1 en 2 emissies, in lijn met de methodieken van de SBTi. Concreet betekent dat:

  • Scope 1 & 2: we willen onze uitstoot met 80% terugdringen in 2030, ten opzichte van 2019
  • Scope 3: we verplichten onze leveranciers die verantwoordelijk zijn voor 75% van onze uitstoot om ook Science Based Targets op te stellen, in uiterlijk 2026

3) We nemen maatregelen om de emissies op onze eigen locaties en in onze toeleveringsketens aan te pakken.
 
Wat betreft deze maatregelen volgen we een drietrapsbenadering: eerst onze uitstoot vermijden, dan verminderen en dan alles compenseren wat niet kan worden vermeden of verminderd. Hier zijn we al jaren mee bezig. Zo maken we nieuwe filialen en distributiecentra steeds duurzamer en optimaliseren bestaande locaties zo veel mogelijk. Een mooi voorbeeld hiervan is ons filiaal Lidl Zero Almere Oosterwold. Dit filiaal is CO2 neutraal doordat we bij de bouw zoveel mogelijk onze uitstoot hebben verminderd en middels onder andere olifantsgras in het park om het filiaal heen de CO2 die we wel nog uitgestoten hebben gaan compenseren. Daarnaast zetten we in op duurzaam transport en gaan we zuinig om met dagelijkse reststromen zoals PET, organisch-, papier-, hout- en schrootafval. Hierdoor hergebruiken we bijvoorbeeld al meer dan 90% van onze reststromen. Ook ons assortiment verduurzamen wij continu om zo onze uitstoot te reduceren.