Mensenrechten

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen werkzaam in de productieketens van de producten van ons eigen merk. We zien het als een fundamentele verplichting om de mensenrechten in onze wereldwijde productieketens te erkennen, respecteren en versterken, niet alleen voor landen of individuen, maar ook voor bedrijven. Lidl zet zich dan ook in voor het beschermen van mensenrechten in onze wereldwijde productieketens.

Onze aanpak

Het is onze verantwoordelijkheid om in het productieproces van de producten van ons eigen merk de mensenrechten en arbeidsrechten te beschermen. We baseren ons hierbij op internationaal erkende verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights en richtlijnen vanuit de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Meer informatie over onze aanpak om mensenrechtenschendingen te identificeren en maatregelen te nemen leest u in ons position paper over mensenrechten. Met de position paper ‘corporate due diligence aanpak’ publiceren we daarnaast continu over de voortgang en nieuwe maatregelen die we nemen om mensenrechten in onze productieketens te beschermen. Daarnaast werken we in lijn met het beleid van de Schwarz groep, Lidl is een onderdeel van deze organisatie. Dit beleid is ook hieronder te downloaden.

Risico's in kaart brengen

Wij houden continu bij welke risico’s op mensenrechtenschendingen er zijn of kunnen optreden bij de productie van producten van ons eigen merk. We kijken hierbij naar sociale risico’s in verband met veiligheid en gezondheid op het werk, vrijheid van vereniging, non-discriminatie, lonen en inkomens, en kinder- of dwangarbeid.

De risicoanalyses worden gedaan op basis van verschillende indexen, waaronder de Global Slavery Index. Daarnaast gaan we continu in gesprek met externe stakeholders en winnen we de expertise in van maatschappelijke organisaties, vakbonden en andere deskundigen. Voor de door ons geïdentificeerde risico's op mensenrechtenschendingen nemen we effectieve maatregelen. Om het beschermen van mensenrechten in onze productieketens te verbeteren werken we samen met onze leveranciers, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Daarnaast zijn we actief betrokken bij verschillende initiatieven en diverse samenwerkingsverbanden.

Geen kinderarbeid

Geen kinderarbeid

Geen discriminatie

Geen discriminatie

Geen gedwongen arbeid

Geen gedwongen arbeid

Eerlijke beloning

Eerlijke beloning

Veilig werken

Veilig werken

Vrijheid van vereniging

Vrijheid van vereniging

Human Rights Impact Assessments

Ook heeft de Lidl-groep zich eraan gecommitteerd om jaarlijks drie Human Rights Impact Assessments (HRIA) uit te voeren in hoge risico productieketens, in lijn met internationaal erkende methodes. Zo hebben we bijvoorbeeld een eerste Human Rights Impacts Assessment of thee uit Kenia en op bessen uit Spanje uitgevoerd.

Transparantie in de productieketen

Als grote internationale organisatie, werken we met diverse internationale en nationale leveranciers samen. We vinden het belangrijk om transparent te zijn over waar onze producten vandaan komen. Om deze reden publiceren we jaarlijks informatie over onze leveranciers van groente en fruit, food, en non-food artikelen. 

Social audits & Grievance mechanisms

In ons dagelijks handelen is de bescherming van mensenrechten van essentieel belang. Dit is vastgelegd in onze grondbeginselen. Daarnaast vormt onze Code of Conduct al jaren de basis voor ons handelen en deze code maakt deel uit van overeenkomsten met onze directe leveranciers. Zo kunnen we ervoor zorgen dat in de toeleveringsketen de bescherming van mensenrechten wordt nageleefd. Een ander essentieel onderdeel van onze aanpak zijn onafhankelijke controles, zowel binnen het gebruik van certificeringen als met social audits. Wij zijn ons ervan bewust dat deze controles als enige middel slechts beperkt geschikt zijn om arbeidsomstandigheden te verbeteren of verborgen mensenrechtenschendingen te ontdekken. Om deze reden werken we naast social auditing aan aanvullende activiteiten in hoge risicoketens.

We hebben een online meldsysteem opgezet waar mensenrechtenschendingen gerapporteerd kunnen worden. Voor zeer risicovolle toeleveringsketens zal Lidl Nederland bovendien specifieke klachtenmechanismen invoeren. Lidl is bijvoorbeeld actief lid van een werkgroep binnen het Bangladesh Akkoord, die gewijd is aan het opzetten van een klachtenregeling voor textielmedewerkers in Bangladesh.

Leefbaar loon

Lidl erkent het als fundamenteel mensenrecht dat iedereen die werkt een eerlijk en adequaat inkomen ontvangt. Met dit inkomen moet iemand kunnen voorzien in een menswaardige levensstandaard voor zichzelf en zijn familie. Echter, wereldwijd leven nog steeds honderden miljoenen mensen in armoede. Vaak ontvangen deze mensen een loon dat veel te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs als in een land het wettelijk minimumloon wordt betaald kan dit nog onvoldoende zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit ook in de productieketens van producten van ons eigen merk een risico is. Om toe te werken naar een leefbaar loon of inkomen zal eerst in kaart moeten gebracht worden hoe groot de afstand is tussen het huidige inkomen en het leefbaar loon, wat een loon is waarmee iemand in zijn basisbehoefte kan voorzien. Dit houdt in dat iemand voldoende voedsel, kleding en scholing kan bekostigen en daarnaast een financiële buffer kan opbouwen. Wij committeren ons eraan om het gat tussen huidig loon/inkomen en leefbaar loon/inkomen binnen onze eigen productieketens te publiceren.

Vrouwen in productieketens

In de wereldwijde productieketens liggen binnen de retail- en levensmiddelensector de grootste uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu. We zijn ons er tevens van bewust dat vrouwen in hoge risico productieketens extra risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Dit komt doordat zij een relatief beperktere toegang hebben tot onderwijs, landrechten, een groter deel onbetaald werk verrichten of te maken hebben met genderspecifieke vormen van discriminatie. Dit heeft tot gevolg dat het voor vrouwen lastiger is om in deze hoge risico productieketens dezelfde economische en politieke status te verwerven als mannen.

IMVO convenant voedingsmiddelen

IMVO convenant voedingsmiddelen

Als een van de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - de brancheorganisatie voor supermarkten - is Lidl aangesloten bij het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant voedingsmiddelen. Binnen dit convenant hebben supermarkten, voedingsmiddelenproducenten, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid afgesproken te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Ook werken we aan projecten op het gebied van leefbaar loon.

IMVO convenant voedingsmiddelen

UN Global Compact (mensenrechten + milieu)

Lidl is aangesloten bij “UN Global Compact Initiative” (UNGC). Dit is het grootste wereldwijde initiatief voor duurzaam ondernemen. We hebben ons gecommitteerd aan 10 principes die gaan over mensenrechten en milieu. De 10 principes zijn in lijn met de Sustainable Development Goals.