Mensenrechten

Mensenrechten

Mensenrechten

Wereldwijd zijn er miljoenen mensen werkzaam in de productieketens van de producten van ons eigen merk. We zien het als een fundamentele verplichting om de mensenrechten in onze wereldwijde productieketens te erkennen, respecteren en versterken, niet alleen voor landen of individuen, maar ook voor bedrijven. Lidl zet zich dan ook in voor het beschermen van mensenrechten in onze wereldwijde productieketens.

Onze aanpak

Het is onze verantwoordelijkheid om in het productieproces van de producten van ons eigen merk de mensenrechten en arbeidsrechten te beschermen. We baseren ons hierbij op internationaal erkende verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights en richtlijnen vanuit de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Meer informatie over onze aanpak om mensenrechtenschendingen te identificeren en maatregelen te nemen leest u in ons position paper over mensenrechten. Daarnaast hebben wij begin 2023 ons 'Human Rights Progress Report' gepubliceerd waarin wij rapporteren over onze voortgang op ons mensenrechtenbeleid. Met de position paper ‘corporate due diligence aanpak’ publiceren we daarnaast continu over de voortgang en nieuwe maatregelen die we nemen om mensenrechten in onze productieketens te beschermen. Daarnaast werken we in lijn met het beleid van de Schwarz groep, Lidl is een onderdeel van deze organisatie. Verder rapporteren wij middels actieplannen over de tijdgebonden maatregelen die we gaan nemen op het gebied van vrijheid van vereniging en het versterken van kleinschalige boeren. Alle benoemde beleidsdocumenten zijn hieronder te downloaden.

Risico's in kaart brengen

Wij houden continu bij welke risico’s op mensenrechtenschendingen er zijn of kunnen optreden bij de productie van producten van ons eigen merk. We kijken hierbij naar sociale risico’s in verband met veiligheid en gezondheid op het werk, vrijheid van vereniging, non-discriminatie, lonen en inkomens, en kinder- of dwangarbeid.

De risicoanalyses worden gedaan op basis van verschillende indexen, waaronder de Global Slavery Index. Daarnaast gaan we continu in gesprek met externe stakeholders en winnen we de expertise in van maatschappelijke organisaties, vakbonden en andere deskundigen. Voor de door ons geïdentificeerde risico's op mensenrechtenschendingen nemen we effectieve maatregelen. Om het beschermen van mensenrechten in onze productieketens te verbeteren werken we samen met onze leveranciers, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Daarnaast zijn we actief betrokken bij verschillende initiatieven en diverse samenwerkingsverbanden.

Geen kinderarbeid

Geen kinderarbeid

Geen discriminatie

Geen discriminatie

Geen gedwongen arbeid

Geen gedwongen arbeid

Eerlijke beloning

Eerlijke beloning

Veilig werken

Veilig werken

Vrijheid van vereniging

Vrijheid van vereniging

Human Rights Impact Assessments

Ook heeft de Lidl-groep zich eraan gecommitteerd om jaarlijks drie Human Rights Impact Assessments (HRIA) uit te voeren in hoge risico productieketens, in lijn met internationaal erkende methodes. Zo hebben we bijvoorbeeld een eerste Human Rights Impacts Assessment of thee uit Kenia en op bessen uit Spanje uitgevoerd.

Transparantie in de productieketen

Als grote internationale organisatie, werken we met diverse internationale en nationale leveranciers samen. We vinden het belangrijk om transparent te zijn over waar onze producten vandaan komen. Om deze reden publiceren we jaarlijks informatie over onze leveranciers van groente en fruit, food, en non-food artikelen. 

Social audits & Grievance mechanisms

In ons dagelijks handelen is de bescherming van mensenrechten van essentieel belang. Dit is vastgelegd in onze grondbeginselen. Daarnaast vormt onze Code of Conduct al jaren de basis voor ons handelen en deze code maakt deel uit van overeenkomsten met onze directe leveranciers. Zo kunnen we ervoor zorgen dat in de toeleveringsketen de bescherming van mensenrechten wordt nageleefd. Een ander essentieel onderdeel van onze aanpak zijn onafhankelijke controles, zowel binnen het gebruik van certificeringen als met social audits. Wij zijn ons ervan bewust dat deze controles als enige middel slechts beperkt geschikt zijn om arbeidsomstandigheden te verbeteren of verborgen mensenrechtenschendingen te ontdekken. Om deze reden werken we naast social auditing aan aanvullende activiteiten in hoge risicoketens.

We hebben een online meldsysteem opgezet waar mensenrechtenschendingen gerapporteerd kunnen worden. Voor zeer risicovolle toeleveringsketens zal Lidl Nederland bovendien specifieke klachtenmechanismen invoeren. Lidl is bijvoorbeeld actief lid van een werkgroep binnen het Bangladesh Akkoord, die gewijd is aan het opzetten van een klachtenregeling voor textielmedewerkers in Bangladesh.

Klachtenmechanismen

Toegang tot een effectief klachtenmechanisme, ook voor werknemers in internationale toeleveringsketens, is een essentieel onderdeel van de due diligence van bedrijven om mensenrechtenrisico's en mensenrechtenschendingen aan het licht te brengen. In de praktijk vormt dit echter vaak een uitdaging in de diepere toeleveringsketen, aangezien werknemers toegang moeten krijgen tot klachtenmechanismen in een breed scala van contexten, bijvoorbeeld taalvaardigheid, toegang tot informatietechnologie en verschillende culturele normen.

Lidl heeft zich daarom tot doel gesteld klachtenmechanismen in verschillende toeleveringsketens te testen om schaalbare en effectieve benaderingen te identificeren. Als eerste stap zijn we begonnen met het testen van klachtenmechanismen in drie risicotoeleveringsketens.

Bessen uit Spanje

Als onderdeel van dit project hebben wij met onze partner Elevate een nieuw, effectief klachtenmechanisme opgezet voor werknemers in de bessensector in Huelva, Spanje. Het klachtenmechanisme zal worden getest met geselecteerde producenten als onderdeel van het oogstseizoen 2021/2022. We hechten bijzonder belang aan het aanpakken van bestaande toegangsbarrières voor werknemer. Het klachtenmechanisme heeft verschillende klachtenkanalen, waaronder een hotline bemand door geschoold personeel, evenals de mogelijkheid om klachten in te dienen via Whatsapp. Klachten worden in elke taal geaccepteerd. Mondelinge communicatie met de hotline-medewerkers is mogelijk in het Spaans, Arabisch en Engels. Bovendien worden werknemers getraind in het gebruik van het mechanisme. Om rekening te houden met het feit dat de meerderheid van de werknemers ter plaatse vrouwen uit Noord-Afrika en Oost-Europa zijn, zijn alle medewerkers van de hotline vrouwen. Aan het einde van het oogstseizoen evalueren we de pilot en rapporteren we over de resultaten en vervolgstappen.

Palmolie

We werken samen met onze leveranciers Griesson – de Beukelaer en Cargill om een effectief klachtenmechanisme in de palmoliesector te testen. Als onderdeel van de pilot zullen we samenwerken met geselecteerde palmolieleveranciers en hun palmolieplantages om te evalueren of het klachtenmechanisme geschikt is voor verdere uitrol naar andere regio's of in relatie tot andere productgroepen. De pilot bevindt zich momenteel in de ontwikkelingsfase en loopt naar verwachting tot eind 2022.

Kokosmelk uit Vietnam

In Vietnam testen we een ander klachtenmechanisme dat wordt aangeboden door de dienstverlener Ulula in samenwerking met Amfori. Dit is een mechanisme dat getest wordt in zowel de non-food als de food sector. Lidl participeert in het project met productiefaciliteiten in de textiel- en kokosmelksector. Als onderdeel van de pilot krijgen werknemers verschillende klachtenkanalen. Omdat in een productiefaciliteit vaak meerdere klanten actief zijn, worden klachten uniform onderzocht met inschakeling van een externe partij en worden corrigerende maatregelen ontwikkeld. De pilot loopt tot medio 2022 en zal dan door Amfori en haar leden worden geëvalueerd om verdere schaalvergroting te overwegen.

Leefbaar loon

Lidl erkent het als fundamenteel mensenrecht dat iedereen die werkt een eerlijk en adequaat inkomen ontvangt. Met dit inkomen moet iemand kunnen voorzien in een menswaardige levensstandaard voor zichzelf en zijn familie. Echter, wereldwijd leven nog steeds honderden miljoenen mensen in armoede. Vaak ontvangen deze mensen een loon dat veel te laag is om in hun levensonderhoud te voorzien. Zelfs als in een land het wettelijk minimumloon wordt betaald kan dit nog onvoldoende zijn. We zijn ons ervan bewust dat dit ook in de productieketens van producten van ons eigen merk een risico is. Om toe te werken naar een leefbaar loon of inkomen zal eerst in kaart moeten gebracht worden hoe groot de afstand is tussen het huidige inkomen en het leefbaar loon, wat een loon is waarmee iemand in zijn basisbehoefte kan voorzien. Dit houdt in dat iemand voldoende voedsel, kleding en scholing kan bekostigen en daarnaast een financiële buffer kan opbouwen. Wij committeren ons eraan om het gat tussen huidig loon/inkomen en leefbaar loon/inkomen binnen onze eigen productieketens te publiceren.

Vrouwen in productieketens

In de wereldwijde productieketens liggen binnen de retail- en levensmiddelensector de grootste uitdagingen op het gebied van mensenrechten en milieu. We zijn ons er tevens van bewust dat vrouwen in hoge risico productieketens extra risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Dit komt doordat zij een relatief beperktere toegang hebben tot onderwijs, landrechten, een groter deel onbetaald werk verrichten of te maken hebben met genderspecifieke vormen van discriminatie. Dit heeft tot gevolg dat het voor vrouwen lastiger is om in deze hoge risico productieketens dezelfde economische en politieke status te verwerven als mannen.

Voor meer informatie over onze inzet voor de bescherming en promotie van vrouwen en meisjes in onze toeleveringsketens zie ons gendergelijkheid beleid.

Uitbannen van oneerlijke handelspraktijken

Lidl zet zich in om oneerlijke handelspraktijken uit te bannen, in overeenstemming met de Wet op oneerlijke handelspraktijken. Wij vermijden deze praktijken door onze medewerkers, zoals inkopers, te trainen en door contractuele aanpassingen. Een voorbeeld is de betalingstermijn van maximaal 30 dagen voor bederfelijke producten, en maximaal 60 dagen voor overige producten.

IMVO convenant voedingsmiddelen

IMVO convenant voedingsmiddelen

Als een van de leden van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) - de brancheorganisatie voor supermarkten - is Lidl aangesloten bij het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant voedingsmiddelen. Binnen dit convenant hebben supermarkten, voedingsmiddelenproducenten, maatschappelijke organisaties en de Nederlandse overheid afgesproken te werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de productieketen. Ook werken we aan projecten op het gebied van leefbaar loon.

IMVO convenant voedingsmiddelen

UN Global Compact (mensenrechten + milieu)

Lidl is aangesloten bij “UN Global Compact Initiative” (UNGC). Dit is het grootste wereldwijde initiatief voor duurzaam ondernemen. We hebben ons gecommitteerd aan 10 principes die gaan over mensenrechten en milieu. De 10 principes zijn in lijn met de Sustainable Development Goals.