Compliance

Meldregeling

Verantwoord ondernemen, integer zakendoen en het naleven van externe en interne regels, oftewel ‘compliance’, is een wezenlijk onderdeel van onze bedrijfscultuur. Om het belang van de naleving van deze externe en interne regels te benadrukken, hebben wij het volgende ondernemingsprincipe reeds zeer geruime tijd in onze grondbeginselen verankerd:

'Wij conformeren ons aan wet- en regelgeving, alsook aan interne richtlijnen.'

Alleen als wij worden geïnformeerd over mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden door of ten opzichte van onze medewerkers, kunnen wij ervoor zorgen dat wij als onderneming voldoen aan bovengenoemde principes. Voor het verkrijgen van informatie over misstanden en/of onregelmatigheden zijn wij in grote mate aangewezen op onze medewerkers, klanten en leveranciers.

Er is sprake van een misstand en/of onregelmatigheid als er door of ten opzichte van onze medewerkers in binnen- en/of buitenland bij het uitoefenen van hun functie geldende wetgeving of interne richtlijnen worden overtreden. Bij zulke overtredingen kan onder andere gedacht worden aan corruptie, ongeoorloofde mededinging, privacy schendingen, discriminatie, integriteitsschendingen en fraude.

Als u aanwijzingen heeft die kunnen duiden op mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden dan willen wij u vragen deze met ons te delen. U kunt een melding op verschillende manieren bij ons doen. Ongeacht welke manier u kiest, wij verzekeren u dat elke melding strikt vertrouwelijk wordt behandeld, desgewenst ook anoniem. 

 

Een dergelijke melding kan op verschillende manieren gedaan worden, namelijk via:

Compliance Officer van Lidl

Een melding van een misstand en/of onregelmatigheid kan gemeld worden bij de Compliance Officers van Lidl: Roosmarijn Eggink en Cherrelle Cotino.

Lidl Nederland GmbH
Compliance
Havenstraat 71
1271 AD Huizen
E-mail: compliance@lidl.nl

BKMS systeem

Een misstand en/of onregelmatigheid kan ook gemeld worden via ons online meldsysteem Business Keeper Monitoring System® (hierna: BKMS) van Business Keeper AG. Alle binnenkomende informatie wordt afgehandeld door de Compliance Officer. Het online meldsysteem is een op het internet gebaseerde applicatie en kan vanaf elk apparaat met een internetverbinding worden opgeroepen via de volgende link: 

https://www.bkms-system.net/bkwebanon/report/clientInfo?cin=12ldl12&c=nl&language=dut

U wordt door middel van vrije tekst- en selectievelden door een gestructureerd meldproces geleid.

U kunt zelf beslissen of de melding anoniem blijft of een met name genoemde melding wilt doen. Er kan een postvak  worden ingericht waarmee een dialoog kan worden gestart of de beantwoording van vragen mogelijk is. Hierdoor kan ondanks dat de anonimiteit blijft gewaarborgd, een informatie-uitwisseling plaatsvinden met de Compliance Officer van Lidl.

Het online meldsysteem is in alle landen en talen waar Lidl op de markt aanwezig is, beschikbaar. Hiermee wordt de belemmering om een melding te doen verminderd en worden misverstanden als gevolg van taalbarrières geminimaliseerd.

Vertrouwensadvocaat

Strafrechtadvocaat de heer Niels van der Laan is aangesteld als externe vertrouwensadvocaat. U kunt zich op elk gewenst moment tot hem wenden met informatie over misstanden en/of onregelmatigheden. De heer Niels van der Laan zal de informatie zorgvuldig controleren en, indien er sprake is van concrete aanwijzingen voor een mogelijke misstand en/of onregelmatigheid, desgewenst anoniem via BKMS doorsturen naar de Compliance Officer van Lidl.

Als externe vertrouwensadvocaat is de heer Niels van der Laan gehouden aan de geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht. Hij geeft persoonlijke gegevens alleen door aan Lidl nadat u daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

De contactgegevens van de heer Niels van der Laan zijn:

Dhr. mr. Niels van der Laan

De Roos en Pen Advocaten
Keizersgracht 332
1016 EZ Amsterdam
T: +31 (0)6 5510 5540
F: +31 (0)020 622 6577
E: vanderlaan@deroosenpen.nl

Bij een vermoeden dat er sprake is van een misstand en/of onregelmatigheid, controleert Lidl alle aanwijzingen zeer zorgvuldig en vertrouwelijk en bestraft aantoonbare foutieve handelwijzen consequent en passend.

Let op:  meldingen zonder Compliance relevantie kunnen niet in behandeling worden genomen via het online meldsysteem of de vertrouwensadvocaat. In dergelijke gevallen wordt u vriendelijk verzocht contact op te nemen met onze klantenservice.

 

Uitgangspunt van de meldregeling is dat mogelijke misstanden en/of onregelmatigheden altijd eerst intern bij Lidl worden gemeld. Als de bovenstaande meldkanalen geen of onvoldoende soelaas bieden en het een maatschappelijke misstand betreft, dan kunt u ook extern uw melding doen door contact op te nemen met het Huis voor Klokkenluiders, zie voor meer informatie: www.huisvoorklokkenluiders.nl.