Beleid

We baseren onze aanpak op internationaal erkende verdragen zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, The United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights en richtlijnen vanuit de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO). Meer informatie over onze aanpak om mensenrechtenschendingen te identificeren en maatregelen te nemen leest u in ons position paper over mensenrechten. Met de position paper ‘corporate due diligence aanpak’ rapporteren we daarnaast continu over de voortgang en nieuwe maatregelen die we nemen om mensenrechten in onze productieketens te beschermen. Daarnaast werken we in lijn met het Schwarz groep beleid, het moederbedrijf van Lidl, dat hieronder te downloaden is.  

Download  de corporate due diligence aanpak Lidl Nederland 

Social Audits
Onze Code of Conduct is al jaren de basis voor ons handelen en deze code maakt deel uit van overeenkomsten met al onze directe leveranciers. Een ander essentieel onderdeel van onze aanpak zijn onafhankelijke controles, zowel binnen het gebruik van certificeringen als door middel van social audits. Wij zijn ons ervan bewust dat deze controles als enige middel slechts beperkt geschikt zijn om arbeidsomstandigheden te verbeteren of verborgen mensenrechtenschendingen te ontdekken. Om deze reden hebben we naast social auditing een online meldsysteem opgezet waar mensenrechtenschendingen gerapporteerd kunnen worden.

Klachtenmechanismen
Toegang tot een effectief klachtenmechanisme is een essentieel onderdeel om mensenrechtenrisico's en mensenrechtenschendingen aan het licht te brengen. In de praktijk vormt dit echter vaak een uitdaging in de toeleveringsketen, aangezien werknemers toegang moeten krijgen tot dit klachtenmechanismen. Dit kan een uitdaging zijn in verband met bijvoorbeeld het spreken van verschillende talen of dialecten, toegang tot informatietechnologie en verschillende culturele normen. Lidl heeft zich daarom tot doel gesteld klachtenmechanismen in verschillende toeleveringsketens te testen om schaalbare en effectieve benaderingen te identificeren. Als eerste stap zijn we begonnen met het testen van klachtenmechanismen in drie risicotoeleveringsketens. Deze staan hieronder toegelicht.

Download de Guidelines for the Grievance Mechanisms

Bessen uit Spanje
Als onderdeel van dit project hebben wij met onze partner Elevate een nieuw, effectief klachtenmechanisme opgezet voor werknemers in de bessensector in Huelva, Spanje. We hechten bijzonder belang aan het aanpakken van bestaande toegangsbarrières voor werknemer. Het klachtenmechanisme heeft verschillende klachtenkanalen, waaronder een hotline bemand door geschoold personeel, evenals de mogelijkheid om klachten in te dienen via Whatsapp. Klachten worden in elke taal geaccepteerd. Mondelinge communicatie met de hotline-medewerkers is mogelijk in het Spaans, Arabisch en Engels. Bovendien worden werknemers getraind in het gebruik van het mechanisme. Om rekening te houden met het feit dat de meerderheid van de werknemers ter plaatse vrouwen uit Noord-Afrika en Oost-Europa zijn, zijn alle medewerkers van de hotline vrouwen. Aan het einde van het oogstseizoen evalueren we de pilot en rapporteren we over de resultaten en vervolgstappen.

Kokosmelk uit Vietnam
In Vietnam testen we een ander klachtenmechanisme dat wordt aangeboden door de dienstverlener Ulula in samenwerking met Amfori. Dit is een mechanisme dat getest wordt in zowel de non-food als de food sector. Lidl participeert in het project met productiefaciliteiten in de textiel- en kokosmelksector. Als onderdeel van de pilot krijgen werknemers toegang tot verschillende klachtenkanalen. Omdat in een productiefaciliteit vaak meerdere klanten actief zijn, worden klachten uniform onderzocht met inschakeling van een externe partij en worden corrigerende maatregelen ontwikkeld. De pilot liep tot medio 2022 en zal dan door Amfori en haar leden worden geëvalueerd om verdere schaalvergroting te overwegen.

Uitbannen van oneerlijke handelspraktijken
Lidl zet zich in om oneerlijke handelspraktijken uit te bannen, in overeenstemming met de Wet op oneerlijke handelspraktijken. Wij vermijden deze praktijken door onze medewerkers, zoals inkopers, te trainen en door contractuele aanpassingen. Een voorbeeld is de betalingstermijn van maximaal 30 dagen voor bederfelijke producten, en maximaal 60 dagen voor overige producten.

Genderbeleid
We zijn ons er tevens van bewust dat vrouwen in hoge risico productieketens extra risico lopen om slachtoffer te worden van mensenrechtenschendingen. Dit komt doordat zij een relatief beperktere toegang hebben tot onderwijs, landrechten, een groter deel onbetaald werk verrichten en/of te maken hebben met genderspecifieke vormen van discriminatie. Dit heeft tot gevolg dat het voor vrouwen lastiger is om in deze hoge risico productieketens dezelfde economische en politieke status te verwerven als mannen.
Voor meer informatie over onze inzet voor de bescherming en promotie van vrouwen en meisjes in onze toeleveringsketens zie ons gendergelijkheid beleid.

Downloads:

Download het Inkoopbeleid gendergelijkheid
Download het Actionplan (AP) Gender