Klimaat Beschermen

Inzicht in onze CO2-uitstoot 
Klimaatverandering is wereldwijd één van de grootste bedreigingen van deze tijd. De voedselindustrie is verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van alle broeikasgasemissies wereldwijd. Daarom werken wij aan het verminderen van onze negatieve klimaatimpact. We vermijden uitstoot waar mogelijk en als dat niet kan verminderen we de uitstoot. Die resterende uitstoot compenseren we met CO2-compensatieprojecten. Jaarlijks berekenen we de CO2-uitstoot van onze eigen bedrijfsvoering en van onze keten. Zo kunnen we doelgericht maatregelen treffen. In 2022 was de totale uitstoot van Lidl Nederland 4.526.473 ton CO2e. Hiervan komt 0,4% uit scope 1 en 2, en 99,6% uit scope 3. Verreweg het grootste deel van onze CO2-uitstoot wordt veroorzaakt bij het produceren, verpakken en verwerken van onze producten. Daarom werken we samen met onze leveranciers om de CO2-uitstoot in de keten te verminderen.

Tabellen

Het Science Based Targets initiative (SBTi)
In 2020 heeft de Schwarz Groep, het moederbedrijf van Lidl, zich verbonden aan het Science Based Targets initiative (SBTi). SBTi ondersteunt bedrijven bij het definiëren en implementeren van wetenschappelijk onderbouwde klimaatdoelstellingen. In 2030 wil Lidl Internationaal de directe emissies uit de bedrijfsvoering met 80% hebben verminderd ten opzichte van 2019. Omdat wij in Nederland al een stuk verder zijn in CO2-reducties binnen onze directe uitstoot en energieverbruik, streven wij als Lidl Nederland naar 52% minder emissies in 2030. Zo dragen wij bij aan het internationale doel dat op wetenschap is berust. Daarnaast vragen we de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor 75% van de emissie in de wereldwijde keten, om voor 2026 ook klimaatdoelen op te stellen in lijn met het Parijsakkoord om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, middels het Science Based Targets initiative.  

Onze klimaatdoelstellingen
Als Lidl Nederland hebben we de volgende doelstellingen: 
•    In 2030: 52% minder directe CO2-emissies dan in 2019 (scope 1 en 2). 
•    Uiterlijk in 2026 de leveranciers die verantwoordelijk zijn voor 75% van de emissie in de wereldwijde keten zich te laten committeren aan het Science Based Targets initiative (scope 3). Uiterlijk in 2024 willen we samen met alle Lidl landen een absoluut doel vaststellen om onze scope 3 emissies te verlagen. 
 

Grafiek

Onze maatregelen
Om toe te werken naar een verlaging van onze scope 3 emissies, heeft Lidl in 2022 een klimaatplatform gecreëerd voor leveranciers samen met Climate Partner. Door middel van dit platform ondersteunt Lidl de leveranciers bij het in kaart brengen van hun emissies en het opstellen van een klimaatplan, om daadwerkelijk hun CO2 uitstoot te verminderen. Om onze uitstoot te verminderen, verduurzamen we ons assortiment continu. Dit doen we door meer producten aan te bieden met een lagere uitstoot, zoals plantaardige producten. Ook duurzaam bouwen en duurzaam transport zijn thema’s waarop wij inzetten om onze uitstoot te verminderen. Zo zijn we sinds 2022 gestopt met het invliegen van groenten en fruit. 

Lees hier meer over hoe wij het klimaat beschermen:

Footer-beeld